Условия на промоционална кампания „Сподели с приятел UWIN“ за клиенти с платежни карти с издател „Обединена българска банка“ АД

25 февруари 2021

 

1. Периодът на настоящата промоционална кампания започва в 00:01 часа на 22.02.2021 г. и изтича в 23:59 часа на 30.04.2021 г. Кампанията се организира и провежда от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК: 000694959, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Витоша“ № 89Б,  („Организатор“ или „Банката“).

 

2. В Кампанията имат право да участват картодържатели - физически лица, клиенти на „ОРГАНИЗАТОРА“, притежаващи качеството „потребители“ по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи („Картодържатели“), които за периода на кампанията имат сключен договор с Банката за издаване на платежна карта („Карти“) и които са свалили мобилното приложение на програма UWin® („Приложението“), регистрирали се и са активирали достъпа до Приложението чрез въвеждане на данни за своя банкова платежна карта при спазване на Общите условия за ползване на програма за лоялност „UWIN®“, достъпни на Интернет страницата на Банката тук.

 

3. Картодържател, който в рамките на периода на кампанията изпрати чрез Приложението („Моят профил“ -> „Сподели с приятел“) покана с генериран код към друг картодържател с издадена банкова платежна карта от Банката и последният  в рамките на същия период се регистрира и активира достъпа до Приложението чрез въвеждане на данни за своя банкова платежна карта при спазване на Общите условия за ползване на програма за лоялност „UWIN®“, както и полученият от Картодържателя код , получава право на участие в томбола за разпределение на награди, описани в т. 6 по-долу. Всеки Картодържател има право на една награда за периода на Кампанията. Броят на участията на Картодържателя в томболата е равен на броя привлечени картодържатели, които в периода на кампанията са се регистрирали и активирали достъпа си до Приложението чрез въвеждане на данни за своя банкова платежна карта и получения от тях код.

 

4. За целите на теглене на награда всеки Картодържател, участващ в Кампанията и изпълнил условията по т.2 и т.3 от настоящите правила, е необходимо да се идентифицира с име, фамилия и телефонен номер в секция Моят профил - Персонални оферти в лоялната програма UWIN.

 

5. За периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 10 /десет/ предплатени карти на стойност 100 /сто/ лева всяка, които може да се използват за плащане на ПОС-терминал при всеки търговец. Печелившите Картодържатели ще бъдат изтеглени на случаен принцип, в присъствието на специална комисия. Тегленето за периода на Кампанията ще се проведе през м. май 2021 г.

 

6. Банката ще уведоми печелившите Картодържатели чрез телефонен номер за контакт, предоставен от тях на Банката. Наградата се предава на печелившите клиенти, в срок от 15 работни дни, считано от деня на тегленето.  

 

7. Всеки Печеливш, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ стойността на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

 

8. Печеливш Картодържател, определен съгласно настоящите условия, има право да се откаже от наградата си. В този и в случай че наградата е спечелена от Картодържател, който е подал неточни или непълни данни, или не може да бъде открит, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред Картодържател, съгласно списък на резервните участници, изтеглени за спечелването на награда за периода на кампанията.

 

9. Банката може да изисква участие в публични изяви от страна на победителите.

 

10. С участието си в промоционалната кампания, всички Картодържатели изрично са уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от лични им данни (име, телефон и номер на карта) да бъдат обработвани от Банката за целите на организиране и провеждане на кампанията и за участие в томболата. Картодържателите са запознати с документа Информация за обработване на личните данни на клиенти на ОББ АД, наличен на интернет сайта на Банката www.ubb.bg и www.uwin.bg, изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Банката предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

 

11. Банката обработва предоставените от Картодържателите ограничен набор от лични данни за идентификация на победителите и за обратна връзка с тях. В случай на получаване на награда, предоставените лични данни три имена, могат и да бъдат използвани в печатни или друг вид материали от Банката след получаване на изрично съгласие от тяхна страна. Банката се задължава при събиране, обработване и съхраняване на личните данни на Картодържателите стриктно да спазва изискванията на действащото европейско и национално законодателство.

 

12. Всеки Картодържател може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

 

13. Включвайки се в кампанията, участниците се съгласяват да спазват правилата и изискванията, оповестени публично в промоционалните материали или по друг начин.

 

14. Решението на Банката за определяне на печелившите картодържатели е окончателно.

 

15. Банката е организатор на кампанията и носи отговорност за нейното администриране и протичане.

 

16. Настоящите условия са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес www.ubb.bg през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

 

17. Банката си запазва правото да допълва или променя настоящите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: www.ubb.bg

 

18. Банката има право да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на настоящите условия. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

19. Служители на Банката и лица, ангажирани професионално с провеждането на кампанията (томболата) нямат право на участие.

 

20. Настоящите Условия се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. Евентуалните спорове относно провеждането на кампанията се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.